Kết quả 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015
Lượt xem: 606
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sau 5 năm thực hiện đã đi vào cuộc sống có hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, cải thiện đời sống văn hóa cho nhân dân, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội; Ý thức tự lực tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, lao động cần cù sáng tạo, tình nghĩa thủy chung, đạo lý uống nước nhớ nguồn được hoà quyện trong mỗi gia đình, từng con người và toàn xã hội tạo nên sức mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện hơn. Nhân dân đã nhận thức được vai trò,vị trí và tầm quan trọng của phong trào, đã tự giác tham gia thực hiện; Đảng và chính quyền các cấp đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào 12/12 huyện, thành phố và 204 xã, phường, thị trấn và trên 3.000 Ban vận động của các tổ, bản, tiểu khu đã thường xuyên được kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Hàng năm, Ban Chỉ đạo các cấp đã xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai phong trào.  Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức thành công Liên hoan, Hội thi, Hội diễn, Hội nghị biểu dương, Hội nghị sơ, tổng kết hàng năm và các giai đoạn từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền về phong trào…  Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phong trào cho gần 1.000 lượt cán bộ thực hiện công tác phong trào ở cơ sở. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh hàng năm đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào của ngành, tích cực triển khai tới cán bộ, công nhân viên chức theo ngành dọc. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đã bám sát nội dung, chương trình chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch, chương trình hoạt động. Gắn nội dung phong trào với Nghị quyết của cấp uỷ; Tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu danh hiệu văn hóa hàng năm.


Đ/c Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Sơn La giai đoạn (2011-2015)

Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã tích cực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền phong phú tiêu biểu như: phát hành Bản tin chuyên đề về phong trào; phát hành bảng áp phích tiêu chuẩn công nhận Bản văn hoá, Tổ dân phố văn hoá; Gia đình văn hóa; Sổ ghi danh hiệu văn hoá; Tài liệu nghiệp vụ phong trào, tuyên truyền thông qua các buổi tuyên truyền của Đội thông tin lưu động, các đội văn nghệ quần chúng, thông qua sinh hoạt của các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, tuyên truyền bằng các tiếng dân tộc như: Tiếng Mông, tiếng Thái và tiếng phổ thông…Trong  5 năm, đã có trên 1.000 lượt tin, bài, ảnh được đăng trên 3 ấn phẩm của Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phát sóng gần 1.000 tin, bài, gương người tốt việc tốt và trên 100 phóng sự chuyên đề về phong trào TDĐKXDĐSVH. Biên dịch 630 tin, bài tiếng Thái và 500 tin, bài tiếng Mông về nội dung và những hoạt động triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH…

5 nội dung của phong trào thường xuyên được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Các nội dung của phong trào đã góp phần phát huy được dân chủ ở cơ sở, đồng thời nâng cao vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư. Hoạt động của các tổ chức Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng được 3.170 tổ an ninh nhân dân; 17.700 nhóm liên gia tự quản; 3.297 tổ hoà giải; 204 Ban thanh tra nhân dân; 204 Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã, phường. Nhân dân đã huy động được vốn tạo lập quỹ để các hộ gia đình vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tính đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 36.150 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. BCĐ phong trào các cấp đã vận động nhân dân nhường đất, góp công, góp của xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao như: Nhà văn hóa, sân thể thao, nhà trẻ mẫu giáo, đường ngõ xóm được bê tông hóa. Tính đến nay, tổng số nhà văn hóa cấp xã trong toàn tỉnh là 180/204 xã; nhà văn hóa tổ, bản là 1.961/3.296.

Các phong trào trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được BCĐ phong trào các cấp triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.  Các tiêu chí xây dựng Gia đình văn hóa, bản tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa được tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Việc chỉ đạo bình xét các danh hiệu văn hoá thường xuyên được đổi mới, quy trình bình xét đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ và bình đẳng. Các danh hiệu văn hóa ngày một tăng, chất lượng phong trào ngày càng được chú trọng và nâng cao. Tính đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 163.003 hộ gia đình văn hóa, 1.085 bản, tổ dân phố văn hóa; 1.913 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng đã có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 25%, Số hộ gia đình thể thao đạt 20%; Số câu lạc bộ thể thao là 470 CLB; 85% số trường học thực hiện giáo dục thể chất nề nếp; Phong trào chiến sỹ khoẻ đạt 95%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã phát huy hiệu quả lớn ở cơ sở. Tỷ lệ hàng năm các danh hiệu thi đua trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" được nâng lên. Hàng năm có 100% Khu dân cư tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc". Toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 2.150 gia đình chính sách nghèo cải thiện nhà ở với số tiền trên  85.900.000.000đồng; trao tặng 455 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách với số tiền 233.600.000đồng...

Các tiêu chí xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” được tuyên truyền sâu rộng tới cơ sở. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã thu được nhiều kết quả. Đám cưới, đám tang đã bỏ thuốc lá; bỏ các thủ tục rườm rà; các đám chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Hoạt động tổ chức lễ hội được quản lý khá chặt chẽ, vấn đề vệ sinh môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong lễ hội, ANTT được quan tâm đúng mức.

Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, góp phần cổ vũ, động viên và nhân rộng các điểm hình về phong trào trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo phong trào các cấp của tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu:

Gia đình văn hoá tăng từ 1-1,5%/năm; Bản, tổ dân phố văn hoá tăng 2%/năm; Đơn vị văn hoá tăng 1-2%/năm; Số người tập luyện TDTT thường xuyên 31%;  Số câu lạc bộ thể thao 1.000; Hộ Gia đình thể thao 24%; 100% số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất có nề nếp; 100% các bản,  tiểu khu, tổ dân phố xây dựng được quy ước, hương ước; 100% các bản văn hóa có nhà văn hóa, tủ sách và các thiết chế văn hóa thể dục thể thao khác; 100% khu dân cư được cấp kinh phí hoạt động với mức từ 5 đến 10 triệu đồng/khu dân cư; Mỗi huyện, thành phố xây dựng hoàn chỉnh 2 mô hình “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Biên tập và xuất bản 20 số thông tin chuyên đề về phong trào, xây dựng 5 phim truyền hình về gương người tốt việc tốt, tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Phát hành tới các bản, khu phố trong toàn tỉnh để tuyên truyền về phong trào, xuất bản đầu sách, những văn bản pháp quy về phong trào; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, chuyên viên theo dõi phong trào, chuyên trách văn hoá xã hội các xã, phường. Phấn đấu 100% Ban vận động các bản, tổ dân phố được tập huấn nghiệp vụ phong trào; Tổ chức Liên hoan bản, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu; Liên hoan Cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu, Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu các cấp 3 năm một lần; 90% nhà văn hoá có trang thiết bị bên trong đáp ứng được các hoạt động của nhà văn hoá; 100% huyện, thành phố, ngành, đơn vị, xã, phường, thị trấn, bản, khu phố quy hoạch đất cho các điểm hoạt động văn hoá thể thao và từng bước khai thác có hiệu quả; Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 3.250 đội văn nghệ quần chúng./.

Quàng Liên