BỘ MÁY TỔ CHỨC

 

Các đơn vị Trực thuộc Sở:
1. Bảo tàng tỉnh
Toàn văn Quyết định số 445/QĐ-SVHTT&DL ngày 31/10/2018
Về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Sơn La


2. Thư viện tỉnh
Toàn văn Quyết định số 443/QĐ-SVHTT&DL ngày 31/10/2018
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Sơn La


3. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh
Toàn văn Quyết định số 446/QĐ-SVHTT&DL ngày 31/10/2018
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La


4. Nhà hát ca múa nhạc tỉnh
Toàn văn Quyết định số 447/QĐ-SVHTT&DL ngày 31/10/2018
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La


5. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh
Toàn văn Quyết định số 444/QĐ-SVHTT&DL ngày 31/10/2018
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La


6. Trường TC Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh
Toàn văn Quyết định số 448/QĐ-SVHTT&DL ngày 31/10/2018
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường TC Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La


Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/5/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: VHQC.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.859.157

- Số di động: 0982.987.237

- Email: phongtransl@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/5/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: VHQC.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.859.157

- Số di động: 0982.987.237

- Email: phongtransl@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/5/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: VHQC.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.859.157

- Số di động: 0982.987.237

- Email: phongtransl@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/5/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: VHQC.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.859.157

- Số di động: 0982.987.237

- Email: phongtransl@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/5/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: VHQC.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.859.157

- Số di động: 0982.987.237

- Email: phongtransl@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/5/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: VHQC.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.859.157

- Số di động: 0982.987.237

- Email: phongtransl@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/5/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: VHQC.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.859.157

- Số di động: 0982.987.237

- Email: phongtransl@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/5/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: VHQC.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.859.157

- Số di động: 0982.987.237

- Email: phongtransl@gmail.com