Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Quỳnh Nhai
Lượt xem: 436
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu vui chơi, tổ chức sự kiện, các lễ hội truyền thống được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân.

Đội văn nghệ xung kích xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) thường xuyên luyện tập.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã chỉ đạo các ngành thành viên phối hợp triển khai thực hiện nội dung của phong trào, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và các xã phụ trách. Đồng thời, triển khai các văn bản của tỉnh, của huyện về bổ sung quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đưa các nội dung này vào hương ước, quy ước của bản, xóm trên địa bàn. Chỉ đạo cơ quan thường trực là Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; hướng dẫn việc bình xét các danh hiệu cơ quan, đơn vị, xã, bản, xóm văn hóa, gia đình văn hóa. Đồng thời, triển khai các văn bản của tỉnh, huyện về bổ sung, thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào hương ước, quy ước của bản, xóm trên địa bàn. Phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào thi đua yêu nước, như: “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, “Phụ nữ Quỳnh Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân Quỳnh Nhai thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Qua các phong trào, đã có nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất phát triển kinh tế, công tác, hoạt động xã hội..., nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều cán bộ, chiến sỹ và cơ quan được tuyên dương, khen thưởng.

Phong trào xây dựng bản, xóm văn hóa được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở các xã triển khai sâu rộng. Nhờ đó, dân chủ được mở rộng, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đoàn kết, đẩy lùi tệ nạn xã hội; trình độ dân trí được nâng lên; người dân tích cực  chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, toàn huyện duy trì hoạt động 46 HTX nuôi trồng thủy sản, giải quyết việc làm cho hằng trăm lao động, nhiều hộ thu nhập cao từ 200 đến 500 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, năm 2019, toàn huyện có 1.662 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 5 hộ cấp Trung ương, 92 hộ cấp tỉnh, 352 hộ cấp huyện, còn lại là cấp xã.

Cùng với đó, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Xây dựng đơn vị văn hóa” có bước chuyển biến tích cực. Nhân dân đã đóng góp xây dựng nhiều nhà văn hóa, sân thể thao, trạm y tế, đường liên bản, nhà mẫu giáo... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Năm 2019, toàn huyện có 10.220 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 60 bản, xóm đạt  tiêu chuẩn văn hóa; 81% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; duy trì 36 đội bóng chuyền, bóng đá, cầu lông và 254 đội văn nghệ thường xuyên luyện tập, thi đấu, biểu diễn...

Qua thực tiễn cho thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Quỳnh Nhai đã tạo động lực cho người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả: Theo Báo Sơn La