Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường văn hóa
Lượt xem: 542
Báo Sơn La - Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) nói chung, phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa nói riêng đã góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương phát triển, từng bước cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân.

Kiểm tra ANTT và vệ sinh môi trường tổ 14, Quyết Thắng. Ảnh: Hải Nam

  

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, sau khi được công nhận danh hiệu đã có tâm lý thỏa mãn, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý kiểm tra, phúc tra hàng năm đối với phong trào...

 

Để khắc phục mặt hạn chế, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa, trong thời gian tới, các ngành chức năng, mà chủ đạo là ngành Văn hóa - Thể Thao và Du lịch và các huyện, thành phố thực hiện tốt và phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và các cấp trong việc kiểm tra các đơn vị đã đạt danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa, chấn chỉnh, khắc phục mặt thiếu sót tồn tại để tiến bộ, giữ vững danh hiệu, đề xuất thu hồi danh hiệu đối với đơn vị không còn đạt chuẩn theo quy định; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gắn với nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa nông thôn, xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa. Triển khai thực hiện các mô hình văn hóa nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa đạt hiệu quả cao và bền vững. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC, trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu tuyên dương những điển hình tiên tiến trong xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào TDĐKXDĐSVH; phong trào xây dựng xã văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện; thực hiện đồng bộ các nội dung như: thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo” và các phong trào “Xoá đói giảm nghèo”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa bền vững.

 

Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp cần tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, nhất là đối với cơ sở; đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả trên cơ sở đề ra quy chế hoạt động cụ thể, có phân công, phân nhiệm rõ ràng; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, phúc tra đề nghị tái công nhận và công nhận mới các xã, phường, thị trấn văn hóa đạt chuẩn, tránh tình trạng chạy theo thành tích, chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng của phong trào; gắn các tiêu chuẩn xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đề cao ý thức tự nguyện, tự giác của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa đã đạt được. Duy trì, phát triển các hoạt động của thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm văn hóa, thể thao và trung tâm học tập cộng đồng và nhà văn hóa tổ,  bản, khu phố, nhất là vùng nông thôn nhằm tạo ra bộ mặt mới ở nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí về mô hình xây dựng xã nông thôn mới. Kịp thời khen thưởng, động viên phong trào, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, các mô hình mới, cách làm hay, có ý nghĩa tích cực, đóng góp cho phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa phát triển bền vững; nâng cao chất lượng các mô hình: “Gương người tốt việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “bản, khu phố, tổ văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Đưa chỉ tiêu xây dựng và giữ vững danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các huyện, thành phố.