Sơn La - Thêm 02 di sản được công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lượt xem: 505
Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2726/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghi lễ Kin Pang Then của người Thái trắng huyện Quỳnh Nhai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La”; Quyết định số 2727/QĐ-BVHTTDL công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghi lễ Mạng Ma (cầu sức khỏe) của người Xinh Mun Dạ xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Hai nghi lễ của dân tộc Thái và Xinh Mun được công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần tôn vinh các nghệ nhân nắm giữ di sản, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La./.

quyetdinh%20nghilekinpangthencuanguoithaitrang.pdf

quyetdinh%20nghilemangmacuanguoixinhmunda.pdf


Tác giả: Ngô Thị Hải Yến