Hai di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc tỉnh Sơn La vừa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lượt xem: 1111
Ngày 30/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 266/QĐ-BVHTTDL về việc công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong 09 di sản, có 02 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc tỉnh Sơn La, đó là:

1. Lễ Pang A của người La Ha ở huyện Quỳnh Nhai, huyện Thuận Châu, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

2. Nghệ thuật Khèn của người Mông ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Chế tác khèn Mông

Hội thi nhảy khèn của người Mông ở Mộc Châu

Hai di sản văn hóa phi vật thể được công nhận và đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tôn vinh di sản văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đồng thời  tuyên truyền quảng bá giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La./.

Hải Yến