Luật Bóng đá 5 người
Lượt xem: 716
Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TT.II ngày 13 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT về việc Ban hành Luật Bóng đá 5 người.

Ấn vào đây để tải Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TT.II ngày 13 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT về việc Ban hành Luật Bóng đá 5 người.

1 2 3