Bảo hiểm thất nghiệp và phương thức đóng của vận động viên, huấn luyện viên theo quy định của pháp luật?
Lượt xem: 543
Theo quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006,

 Vận động viên, huấn luyện viên đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

1 2 3