Các vận động viên, huấn luyện viên đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm những ai?
Lượt xem: 505
Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006,

Vận động viên, huấn luyện viên là người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động có sử dụng từ mười lao động trở lên.

1 2 3