Tỉnh Sơn La tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Lượt xem: 287
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốthơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách nhằm giữ gìn giá trị gia đình và tạo mọi điều kiện để các ngành, các cấp và mỗi cá nhân chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong x&ac

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; đẩy mạnh công tác bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi…, cùng nhau vượt qua sóng gió để “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ xác định “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiếu số. Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam". Có thể nhận thấy, thành tựu của công tác xây dựng gia đình đã góp phần tích cực vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững và ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương. Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.

Ngày Gia đình Việt Nam năm 2023 với chủ đề  “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, tỉnh Sơn La tổ chức nhiều hoạt động phong phú hưởng ứng thiết thực, hiệu quả nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 19/6/2023 tại huyện Vân Hồ diễn ra Chương trình truyền thônghưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dự và động viên Chương trình, có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thường trực Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ và đặc biệt có sự tham gia của gần 200 đại biểu là hội viên Hội Nông dân trên địa bàn toàn huyện. Các hoạt động của Chương trình đã động viên hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện Vân Hồ tham gia làm kinh tế, tham gia các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện tốt bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đặc biệt mỗi cá nhân nêu cao tinh trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ và tham gia hiến kế các giải pháp của các cấp hội và hội viên Hội nông dân trong chung tay xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

anh tin bai

Đ/c Phạm Hồng Thu - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểuKhai mạc Chương trình truyền thông hưởng ứng kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam tại huyện Vân Hồ

Tối 25/6 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh diễn ra Chương trình nghệ thuật “Niềm vui gia đình” với các tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tình thân gia đình, thu hút hàng trăm lượt khán giả theo dõi.

anh tin bai 

Màn hát múa do các diễn viên Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và các vũ công nhí của CLB Huyền Thương thể hiện

Từ ngày 22 - 26/6/2023 các huyện Quỳnh Nhai, Sông Mã, Phù Yên lần lượt tổ chức Hội nghị cấp huyện biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2022 cho 205 hộ gia đình văn hóa hóa tiêu biểu trên địa bàn 03 huyện

anh tin bai 

UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị cấp huyện biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2022

anh tin bai 

UBND huyện Phù Yên tổ chức Hội nghị cấp huyện biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2022

anh tin bai 

Đ/c Lò Văn Sinh – Chủ tịch UBND huyện Sông Mã trao giấy khen cho các hộ đình tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2022

Trọng tâm là Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP Ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” giai đoạn (2018-2022); Làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa giai đoạn tiếp theo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong toàn tỉnh giai đoạn (2018 – 2022).

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trao tặng 85 bằng khen cho 85 hộ gia đình Gia đình văn hóa điển hình, tiêu biểu 5 năm (2018 -2022), đại diện cho các Gia đình làm kinh tế giỏi, Gia đình hiếu học, Gia đình thể thao, Gia đình 2 nhiều thế hệ chung sống hòa thuận, hạnh phúc; Gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, Gia đình điển hình trong xây dựng nông thôn mới, có ảnh hưởng và làm nòng cốt cho phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trên toàn tỉnh.

 anh tin bai

Đc Tráng Thị Xuân - UVBTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện 85 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2022 của tỉnh

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 các tổ chức, cơ quan, đoàn thể; mỗi địa phương từ bản, tổ dân phố, tiểu khu đến mỗi gia đình hãy chung tay góp phần quan trọng xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, văn minh./.

Tác giả: Nguyễn Vũ Hoài - Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình