Dự án đầu tư xe ô tô chiếu phim lưu động và thiết bị chiếu phim.
Lượt xem: 604
Quyết định số 586/QĐ – TTg ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn” với những nội dung chính sau đây:

 Quyết định số 586/QĐ – TTg ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về  Phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn” với những nội dung chính sau đây:

 Mục tiêu của Đề án: Xây dựng và triển khai cơ chế đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

 Phạm vi đối tượng của Đề án: Một số Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện đặc thù, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Nội dung chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Nhà nước đầu tư trang thiết bị phù hợp cho một số Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh do ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý, bao gồm:

- Trang bị 68 bộ thiết bị chiếu phim (máy chiếu phim lưu động kỹ thuật số và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đi kèm) cho các đội chiếu phim lưu động thuộc 30 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện đặc thù (30 tỉnh).

- Trang bị 25 xe ô tô chuyên dùng (hoặc phương tiện vận chuyển cơ giới chuyên dùng khác theo đặc điểm địa lý của các địa phương) cho 25 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện đặc thù (25 tỉnh).

Thời gian thực hiện Đề án: Nội dung đầu tư cơ sở vật chất (thiết bị chiếu phim, ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động) thực hiện trong 02 năm từ 2017 đến 2018.

 Nguồn kinh phí thực hiện Đề án và tổng mức kinh phí đầu tư: Nguồn kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin hàng năm ở trung ương. Tổng mức kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho một số đội chiếu phim lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2018 là 41.650.000.000 đồng (Bốn mươi mốt tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Năm 2017: 30 tỉnh được hỗ trợ 34 bộ thiết bị chiếu phim và 12 tỉnh được hỗ trợ 12 xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động, tương đương với số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương và thông báo bổ sung kinh phí cho địa phương là 20.400.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Năm 2018: 19 tỉnh được hỗ trợ 34 bộ thiết bị chiếu phim và 13 tỉnh được hỗ trợ 13 xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động, tương đương với số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương và thông báo bổ sung kinh phí cho địa phương là 21.250.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Đối với tỉnh Sơn La được thông báo: Năm 2017: Xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động 01 chiếc; bộ thiết bị chiếu phim lưu động kỹ thuật số 02 bộ; Năm 2018: Bộ thiết bị chiếu phim lưu động kỹ thuật số 04 bộ với tổng vốn đầu tư 2.650.000.000 đồng. Hiện nay đang triển khai thực hiện vốn năm 2017 để sớm đưa thiết bị phục vụ cơ sở và cam kết mua sắm ô tô chuyên dùng chiếu phim, “ xe mới hoán cải được phép lưu hành” và thiết bị chiếu phim lưu động đảm bảo đúng thông số, cấu hình và kỹ thuật theo Quyết định số 3053/QĐ-BVHTTDL ngày 07/08/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành./.

Trần Ngọc Quang

1 2 3 4 5