Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu (thực hiện năm 2020)
Lượt xem: 366
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu (thực hiện năm 2020)

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu (thực hiện năm 2020)

1 2 3 4 5