Chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu (thực hiện năm 2020)
Lượt xem: 396
Chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu (thực hiện năm 2020)

Chỉ định đơn vị thi công xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu (thực hiện năm 2020)

1 2 3 4 5