Phê duyệt danh mục, dự toán giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ Nhà văn hóa bản, Trung tâm văn hóa xã
Lượt xem: 786
Phê duyệt danh mục, dự toán giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ Nhà văn hóa bản, Trung tâm văn hóa xã

Phê duyệt danh mục, dự toán giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ Nhà văn hóa bản, Trung tâm văn hóa xã

1 2 3 4 5