358/QĐ-SVHTT&DL 19/9/2019 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp phòng thu âm, mua sắm thiết bị hội trường của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh
Lượt xem: 287
358/QĐ-SVHTT&DL 19/9/2019 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp phòng thu âm, mua sắm thiết bị hội trường của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh

358/QĐ-SVHTT&DL 19/9/2019 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp phòng thu âm, mua sắm thiết bị hội trường của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh

1 2 3 4 5