Quyết định số 226/QĐ-SVHTT&DL ngày 11/06/2020 về việc thu hồi kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2018

Quyết định số 226/QĐ-SVHTT&DL ngày 11/06/2020 về việc thu hồi kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2018

Quyết định số 226/QĐ-SVHTT&DL ngày 11/06/2020 về việc thu hồi kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2018