Công tác đảm bảo an ninh tư tưởng văn hoá của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
Lượt xem: 867
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Văn hóa Sơn La đã và đang phát triển với những thành tựu quan trọng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội; nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa được nâng lên. Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn xác định công tác đảm bảo an ninh tư tưởng văn hóa là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh tư tưởng văn hóa, trong những năm qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, vận động viên trong toàn ngành và nhân dân về bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch với tinh thần quán triệt sâu sắc phương châm cơ bản trong bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa là phải chủ động phòng ngừa, giữ vững tư tưởng, lập trường của chính mình. Mặt khác, phải đấu tranh, ngăn ngừa kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử chống đối chế độ một cách quyết liệt và sắc bén. Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã quan tâm công tác tuyên truyền sâu rộng đến các xã các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với nước CHDCND Lào nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh tư tưởng văn hoá giữa nhân dân các dân tộc vùng biên giới Việt Nam  - Lào; tham gia đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; kết hợp có hiệu quả giữa đấu tranh trên mạng với tuyên truyền công khai; kết hợp giữa tuyên truyền thông qua bài viết với tuyên truyền miệng qua hệ thống thông tin của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổ chức các đoàn nghệ thuật quần chúng, nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn giao lưu, phục vụ Nhân dân các dân tộc vùng biên giới giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh của nước CHDCND Lào và nhân dịp các Đoàn cấp cao của nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa tạo điều kiện cho nhân dân - những chủ thể của văn hóa tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; đóng vai trò là phương tiện để thực hiện chủ trương của Đảng về xã hội hóa hoạt động văn hóa, thu hút đầu tư cho văn hóa, từng bước triển khai chủ trương phát triển của ngành công nghiệp văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được nghiên cứu, nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào và nhận thức bảo vệ di sản trong nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động văn học, nghệ thuật đã nỗ lực phản ánh chân thật cuộc sống và hoạt động lao động sáng tạo của nhân dân, có nhiều tác phẩm chất lượng trong tất cả các loại hình nghệ thuật. Hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa nghệ thuật các dân tộc Sơn La ra thế giới, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa các dân tộc Sơn La để bắt kịp xu thế của thời đại.

Điệu Xoè tại Lễ hội Hoa Ban, thành phố Sơn La.

Những kết quả nêu trên, đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh tư tưởng văn hoá, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; đấu tranh chống các hoạt động chiến tranh tâm lí, phá hoại tư tưởng và chống các hoạt động truyền bá văn hoá phẩm độc hại, phản động; bảo vệ bí mật Nhà nước và đội ngũ cán bộ chủ chốt hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh, trong thời gian tới ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La tiếp tục tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về Văn hóa; về hoạt động thông tin đối ngoại, hoạt động văn hóa đối ngoại, công tác biên giới; tuyên truyền về chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia; nắm bắt tình hình, chất lượng công tác dự báo trong đấu tranh phản bác những thông tin sai trái về vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, sâu rộng đến các xã các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với nước CHDCND Lào.

Hai là, kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên, vận động viên và người lao động trong toàn ngành. Định hướng nhận thức trong việc tiếp nhận thông tin và có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm về những vấn đề dư luận xảy ra trong ngành và cơ quan đơn vị; tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát đơn, thư nặc danh, thư có danh nhưng nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm sai trái để các thế lực thù địch có thể lợi dụng.

Ba là, kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến các quan điểm sai trái, chống phá của các tổ chức, thế lực thù địch; chống phá, xuyên tạc các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để định hướng dư luận, giáo dục cán bộ đảng viên, nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên, vận động viên, người lao động nhận thức đúng đắn, phòng ngừa sai phạm trong việc phát tán thông tin sai lệch dưới mọi hình thức; tăng cường đấu tranh các hoạt động kích động, xuyên tạc về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước và của tỉnh; tuyên truyền, giáo dục và định hướng trong Nhân dân theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

Bốn là, tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng và những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; kịp thời tham mưu các biện pháp, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm bảo an ninh tư tưởng văn hoá trong toàn ngành và toàn xã hội; phối hợp triển khai xử lý kịp thời việc đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; lan toả chia sẻ thông tin tốt trên không gian mạng và trên các phương tiện truyền thông của ngành.

Năm là,  ngăn chặn kịp thời và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm thực văn hóa của các thế lực thù địch; đấu tranh kiên quyết đẩy lùi các loại văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, các loại hủ tục, mê tín dị đoan. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nhằm góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Sáu là, Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, toàn ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tập trung cao cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao đồng thời đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 01/10/2021 của Chính phủ và Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch./.

Tác giả: Nguyễn Vũ Hoài - Phòng Quản lý Văn hoá