Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Lượt xem: 601
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 12/11/2021, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1909/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Chính phủ đã xác định rõ các quan điểm và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng với kinh tế - xã hội và con người xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Phấn đấu đến năm 2030: 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, gồm: Trung tâm Văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Bảo đảm ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương…

 

Xòe Chá trong lễ hội Hết Chá của người Thái Trắng Mộc Châu

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Chính phủ cũng đã đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 như: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách, khung khổ pháp lý; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa…

Nghi lễ Kin Pang Then của người Thái trắng, tỉnh Sơn La -  Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, xây dựng kế hoạch hành động, đôn đốc các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu mà Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã đề ra./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng - Phòng Quản lý Văn hoá
1 2 3