V/v hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 1025
Căn cứ Kế hoạch số 29/KH/BTC, ngày 06/8/2021 của Ban Tổ chức giải thưởng về việc triển khai thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025; Quy chế số 30-QC/BTC, ngày 06/8/2021 của Ban Tổ chức giải thưởng.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của văn nghệ sỹ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thể hiện tình cảm của Nhân dân các dân tộc Sơn La với Bác Hồ kính yêu, khơi dậy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền việc hưởng ứng tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể:

1. Nội dung

- Ca ngợi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc họa hình ảnh Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước ta, Danh nhân văn hoá thế giới.      

- Phản ánh tình thương yêu của Bác Hồ dành cho đồng bào các dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng.

- Phản ánh những tình cảm của Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đối với Bác Hồ kính yêu.

- Phản ánh, cổ vũ những tấm gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Sáng tạo và thể hiện thành công những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhằm quảng bá tác phẩm đến với công chúng.

2. Đối tượng; Thể loại, loại hình tham dự: Theo Kế hoạch số 29/KH/BTC; Quy chế số 30-QC/BTC.

3. Thời gian xét chọn

3.1. Đợt I: Gồm các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sáng tác từ tháng 01/01/2020 đến ngày 20/11/2022.

- Hạn cuối cùng nhận tác phẩm: Ngày 20/11/2022.

- Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 15/12/2022 Hội đồng tuyển chọn xét chọn các tác phẩm xuất sắc báo cáo Ban Tổ chức Giải thưởng để trao giải vào dịp 19/5/2023; xét chọn 10 tác phẩm sáng tác, 05 tập thể hoặc cá nhân xuất sắc trong hoạt động quảng bá gửi Hội đồng Giải thưởng Trung ương.

3.2. Đợt II: Gồm các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sáng tác từ tháng 01/01/2023 đến 20/11/2024.

- Hạn cuối cùng nhận tác phẩm: Ngày 20/11/2024.

- Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 15/12/2024 Hội đồng tuyển chọn xét chọn các tác phẩm xuất sắc báo cáo Ban Tổ chức Giải thưởng để trao giải vào dịp 19/5/2025; xét chọn 10 tác phẩm sáng tác, 05 tập thể hoặc cá nhân xuất sắc trong hoạt động quảng bá gửi Hội đồng Giải thưởng Trung ương.

4. Địa chỉ nhận tác phẩm

4.1. Các tác phẩm loại hình văn học, nghệ thuật tham dự Giải thưởng gửi về Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La, phố Mai Đắc Bân đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La. Số điện thoại 02123852048.

4.2. Các tác phẩm loại hình báo chí tham dự Giải thưởng gửi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Sơn La - Két nước, tổ 8, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La. Số điện thoại 02123852887.

4.3. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá gửi về Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đường Khau Cả, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Số điện thoại 02123753036.