V/v tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Lượt xem: 574
Công văn số: 1751/SVHTT&DL-QLVH ngày 18/08/2020

Công văn số: 1751/SVHTT&DL-QLVH ngày 18/08/2020