Tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La
Lượt xem: 541
Nhằm lựa chọn được cán bộ có đức, có tài, gắn trách nhiệm để công chức, viên chức phát huy hết khả năng trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Sau khi thông báo về chủ trương, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian thi tuyển chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ của ứng viên đăng ký tuyển chọn. Ngày 25/12/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc Kỳ thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh.

02 ứng viên đăng ký và dự thi tuyển, gồm ông Phạm Duy Khương (Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh) và bà Lưu Thị Hải Anh (Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở VHTTDL), hiện đang  là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong danh sách quy hoạch chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh.

Các thí sinh đã trải qua 02 nội dung: Thi viết với 01 bài kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, bảo tồn bảo tàng; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của công tác bảo tồn bảo tàng và di sản văn hóa; về cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, các lĩnh vực hoạt động của Bảo tàng tỉnh; về chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Bảo tàng tỉnh và các nội dung khác do hội đồng thi tuyển quy định. Thời gian 180 phút (đề thi viết là đề mở, người dự tuyển được sử dụng tài liệu khi thi). Sau bài thi viết, cả 02 thí sinh đều đủ điều kiện tham gia nội dung bảo vệ Đề án gồm các phần chính: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị Bảo tàng tỉnh Sơn La và chỉ ra nguyên nhân kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế. Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị Bảo tàng tỉnh trong thời gian tới. Chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La. Thời gian trình bày đề án 45 phút; phần trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 90 phút.

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã thực hiện đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; Tổ chức thi tuyển nghiêm túc, công khai, khách quan, công bằng, đảm bảo tính cạnh tranh; người trúng tuyển là người đáp ứng cao nhất các tiêu chí đánh giá của kỳ thi tuyển.

Bế mạc Kỳ thi, ứng viên Phạm Duy Khương đạt  77,9  điểm; ứng viên Lưu Thị Hải Anh đạt 88,8 điểm. Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tổ chức hội nghị công bố công khai kết quả thi tuyển./.

Hoàng Sinh 

1 2 3 4 5  ...