Thông báo số 1246/TB-SVHTT&DL ngày 10/6/2020 về việc Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Lượt xem: 473
Thông báo số 1246/TB-SVHTT&DL ngày 10/6/2020 về việc Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Thông báo số 1246/TB-SVHTT&DL ngày 10/6/2020 về việc Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020