Thông báo niêm yết bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản hàng năm và kê khai bổ sung năm 2022
Lượt xem: 945
 Niêm yết bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản hàng năm và kê khai bổ sung năm 2022

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14;

Căn cứ Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ công văn số 646/TTr-PCTN ngày 15/10/2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và các năm tiếp theo;

Thực hiện kế hoạch số 278/KH-SVHTT&DL ngày 17/02/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,quyền hạn trong cơ quan, đơn vị năm 2022;

Để đảm bảo công tác công khai tài sản sau khi kê khai đối với các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản thu nhập hàng năm và kê khai bổ sung năm 2022 trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo niêm yết bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản thu nhập lhàng năm và kê khai bổ sung năm 2022

- Thời gian: Từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 12/12/2022

- Địa điểm niêm yết: Bảng thông tin của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Các bản kê khai tài sản niêm yết gồm:

+ Kê khai hàng năm: 58 bản kê khai

+ Kê khai bổ sung : 02 bản kê khai

(Có biên bản và bản kê khai tài sản, thu nhập của từng đồng chí kèm theo)

- Mọi ý kiến tham gia của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành xin gửi về Thanh tra Sở hoặc Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo đồng chí Giám đốc Sở để xem xét giải quyết theo quy định của nhà nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành được biết./.