Niêm yết bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản hàng năm và kê khai bổ sung năm 2023
Lượt xem: 260
Niêm yết bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản hàng năm và kê khai bổ sung năm 2023

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ công văn số 646/TTr-PCTN ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và các năm tiếp theo;

Thực hiện kế hoạch số 3464/KH-SVHTT&DL ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2023;

Để đảm bảo công tác công khai tài sản sau khi kê khai đối với các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản thu nhập hàng năm và kê khai lần đầu năm 2023 trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo niêm yết bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản thu nhập hàng năm và kê khai bổ sung năm 2023. 

- Thời gian: Từ ngày 08/12/2023 đến hết ngày 23/12/2023 (Thời gian công khai 15 ngày) kể từ ngày thông báo

- Địa điểm niêm yết: Bảng thông tin của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Các bản kê khai tài sản niêm yết gồm:

+ Kê khai hàng năm: 30 bản kê khai

+ Kê khai lần đầu:  02 bản kê khai

   (Có biên bản và bản kê khai tài sản, thu nhập của từng đồng chí kèm theo)

- Mọi ý kiến tham gia của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành xin gửi về Thanh tra Sở hoặc Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo đồng chí Giám đốc Sở để xem xét giải quyết theo quy định của nhà nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành được biết./.

Danh mục các bản kê khai: 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về