Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Tháp Mường Bám, huyện Thuận Châu (Thực hiện năm 2020)
Lượt xem: 243
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Tháp Mường Bám, huyện Thuận Châu (Thực hiện năm 2020)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Tháp Mường Bám, huyện Thuận Châu (Thực hiện năm 2020)

1 2 3 4 5