Chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu (thực hiện năm 2020)
Lượt xem: 258
Chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu (thực hiện năm 2020)

Chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu (thực hiện năm 2020)

1 2 3 4 5