314/QĐ-SVHTT&DL 16/8/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Tháp Mường Bám, huyện Thuận Châu (Giai đoạn II thực hiện năm 2019)
Lượt xem: 264
314/QĐ-SVHTT&DL 16/8/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Tháp Mường Bám, huyện Thuận Châu (Giai đoạn II thực hiện năm 2019)

314/QĐ-SVHTT&DL 16/8/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Tháp Mường Bám, huyện Thuận Châu (Giai đoạn II thực hiện năm 2019)

1 2 3 4 5