Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 821
Ngày 24/01/2017, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở  được triệu tập dự hội nghị. Hội nghị đã tập trung quán triệt các Nghị quyết Hội lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Triển khai Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy; Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Sở; Quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nhằm nâng cao nhận thức, nắm vững các quan điểm của Đảng về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới… Qua đó, mỗi cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động, lộ trình cụ thể thực hiện tốt các nghị quyết tại chi bộ và đơn vị trong toàn Sở.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2017. UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Thư viện tỉnh; công nhận 13 tập thể Lao động xuất sắc; tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 13 cá nhân. Đảng ủy Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017./.

Hoàng Sinh