Tài liệu quán triệt, phổ biến Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Lượt xem: 2043
* Ngày 15.11.2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và có hiệu lực từ ngày ký, được phổ biến đến chi bộ.

Quy định gồm 5 Chương, 37 Điều:

- Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG : Gồm 6 Điều, từ Điều 1 đến Điều 6:

 Điều 1. Phạm vi, đối tượng

 Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật

 Điều 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật

 Điều 4. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật đảng

 Điều 5. Các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật

 Điều 6. Giải thích từ ngữ

- Chương II: VI PHẠM VỀ CHÍNH TRỊ VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, SINH HOẠT ĐẢNG. Gồm 6 Điều, từ Điều 7 đến Điều 12:

 Điều 7. Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ .

 Điều 8. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

 Điều 9. Vi phạm các quy định về bầu cử

 Điều 10. Vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn

 Điều 11. Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ

 Điều 12. Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước

-      Chương III: VI PHẠM CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC.

-      Gồm 16 Đièu từ Điều 13 đến Điều 28

 Điều 13. Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm

 Điều 14. Vi phạm hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Điều 15. Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Điều 16. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Điều 17. Vi phạm các quy định trong đầu tư, xây dựng

Điều 18. Vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Điều 19. Vi phạm trong quản lý, sử dụng các loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện

Điều 20. Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội

Điều 21. Vi phạm quy định về đất đai, nhà ở

Điều 22. Vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ

Điều 23. Vi phạm quy định về lập hội và hoạt động của hội; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự

Điều 24. Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình

Điều 25. Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài

Điều 26. Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Điều 28. Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong ngành Y tế

- Chương IV: VI PHẠM VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG, TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO

Gồm 6 Điều từ Điều 29 đến Điều 34

Điều 29. Vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành

Điều 30. Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ

Điều 31. Vi phạm về tệ nạn xã hội

Điều 32. Vi phạm về bạo lực gia đình

Điều 33. Vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh

Điều 34. Vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH. Gồm 3 Điều từ Điều 35 đến Điều 37

* Những nét mới và thay đổi của Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm với  thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm gồm những nội dung sau:

1.  Điều 2: Nguyên tắc xử lý kỷ luật:

-  Tại Tiết 1 Bổ sung cum từ “ Kịp thời” để hoàn thiện là: 1- Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

- Tại Tiết 5 bổ sung cụm từ “ và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ” để hoàn thiện là:  Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không "xử lý nội bộ"; bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ; nếu bị xử phạt bằng hình phạt thấp hơn cải tạo không giam giữ hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt hành chính thì tùy nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ mà xem xét, thi hành kỷ luật đảng một cách thích hợp.

- Tại Tiết 10 bổ sung cụm từ “không khiếu nại” đề hoàn thiện là:  10- Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên hết hiệu lực.

Bổ sung Tiết 11-: Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

2. Tại Điều 4. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật đảng:

Tiết d Điểm 1” Bổ sung cụm từ “ nhưng đã chủ động báo cáo với tổ chức.” để hoàn thiện là:  d) Vi phạm do nguyên nhân khách quan hoặc do bị ép buộc nhưng đã chủ động báo cáo với tổ chức.

Tiết e Điểm 2 bổ sung cụm từ “ an ninh, quốc phòng” để hoàn thiện là: e) Vi phạm do lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, thực hiện chính sách xã hội và an ninh, quốc phòng.

Tiết i Điểm 3 bổ sụng cụm từ “ Sửa chữa: để hoàn thiện là: l) Ép buộc, hướng dẫn hoặc tạo điều kiện cho người khác tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả; che giấu, sửa chữa, tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ, tài liệu.

3. Tại Điều 7. Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ

- Bổ sung Tiết d Điểm 1: d) Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch đảng viên.

- Bổ sung tiết Điểm 3: b) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng".

- Bổ sung tiết C Điểm 3  cụm từ “ Cố ý đưa thông tin sai lệch” để hoàn thiện là: c) Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước.

- Điểm 3 bổ sung các nội dung:

g) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

h) Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.

i) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

k) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4. Tại Điều 8. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ

- Bổ sung tại Điểm 1:

d) Đe dọa trả thù, trù dập người chất vấn, góp ý, phê bình, tố cáo mình dưới mọi hình thức.

đ) Không chấp hành chế độ báo cáo, chế độ thông tin và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Bổ sung tại Điểm 2:

d) Cục bộ, bè phái, độc đoán, chuyên quyền trong chỉ đạo, điều hành dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

đ) Ban hành văn bản hoặc có việc làm trái với nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy, tổ chức đảng.

e) Lợi dụng tập trung dân chủ để vận động cá nhân, chi phối tập thể, quyết định theo ý chí chủ quan làm lợi cho cá nhân, người thân, phe nhóm, dòng họ.

g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trấn áp cấp dưới, trù dập người có ý kiến thuộc về thiểu số hoặc trái với ý kiến của mình.

h) Không chấp hành các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của tổ chức đảng cấp trên và cấp mình.

i) Cố ý nói và làm trái nghị quyết, quyết định, kết luận đã được tập thể thống nhất thông qua.

- Bổ sung tại Điểm 3:

c) Trả thù người góp ý, đấu tranh, phê bình, tố cáo hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân mình.

5. Tại Điều 9. Vi phạm các quy định về bầu cử

- Tại tiết a Điểm 1:  a) Được phân công nhiệm vụ tổ chức, thực hiện bầu cử nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, xem xét hồ sơ xin ứng cử. ( Cắt bỏ nội dung tại Quy định số 181: Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình, thủ tục về bầu cử  dẫn đến sai sót trong quá trình bầu cử)

- Tại Tiết c Điểm 1: c) Không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử theo quy định của pháp luật hoặc có hành vi làm mất an ninh trật tự nơi bầu cử.( Thay đổi cầu từ: Cố ý không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử theo quy định của pháp luật, có hành vi làm mất an ninh trật tự nơi bầu cử).

- Cắt bỏ nội dung so với Quy định số 181 : d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn tác động, gây áp lực đến các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền để đề cử người thân của mình vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Bổ sung tiết a Điểm 2:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn tác động, gây áp lực đến các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền để đề cử người thân của mình vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Bổ sung tiết c Điểm 3:

c) Tổ chức lực lượng, phe nhóm, dòng họ để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trái quy định.

6. Tại Điều 10. Vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn

- Bổ sung tiết d Điểm 1:

d) Không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

- Bổ sung tiết d Điểm 2:

d) Cung cấp thông tin gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội.

- Tại tiết đ Điểm 3 : Cắt bỏ cụm từ “kể cả đang công tác hoặc đã nghỉ hưu” và bổ sung cụm từ “ Nhà nước và chế độ ta” để hoàn thiện là:  đ) Đảng viên khi có những việc làm sai trái, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở, giải thích nhưng không tiếp thu, tiếp tục có bài nói, viết, phát ngôn, tán phát hồi ký, đơn, thư công kích sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ, vu khống làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

7. Tại Điều 11. Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ

- Tại Tiết a Điểm 1: Bổ sung cụm từ .” nhờ, thuê người khác hoặc nhận và thực hiện thi thuê, thi hộ, học hộ, học thuê” để hoàn thiện là:  a) Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để bản thân hoặc người khác được bầu, chỉ định, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đề cử, ứng cử, đi học, thi nâng ngạch, nâng lương, đi nước ngoài trái quy định.; nhờ, thuê người khác hoặc nhận và thực hiện thi thuê, thi hộ, học hộ, học thuê.

- Tại Điểm 1 Bổ sung nộin dung:

g) Làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích; thực hiện không đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên hoặc nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng không đúng quy định; không thực hiện viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

- Tại tiết e) Khai man thương tật, khai khống thành tích, quá trình công tác để được phong hàm, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, công nhận danh hiệu hoặc được hưởng chế độ, chính sách trái quy định.

Làm rõ thêm tiết e)của Quy định số 181:  Chạy thương tật, thành tích hoặc khai khống thành tích, quá trình công tác để được phong hàm, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, công nhận danh hiệu hoặc được hưởng chế độ, chính sách trái quy định.

- Bổ sung tại Điểm 2:

g) Cố ý tham mưu cho cấp trên quyết định hoặc cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, tiêu chuẩn.

h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn người đứng đầu để quyết định không đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền về công tác tổ chức, cán bộ.

`i) Thiếu trung thực, gương mẫu, biết mình không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn tìm mọi cách để các Cơ quan chức năng tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu bầu, ứng cử, khen thưởng đối với mình trái quy định.

k) Thiếu trách nhiệm hoặc do động cơ cá nhân làm thất lạc, mất hồ sơ cán bộ, đảng viên, tài liệu hồ sơ của tổ chức đảng thuộc trách nhiệm quản lý; cung cấp hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên cho người không có trách nhiệm biết trái quy định.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

- Tại Tiết a Điểm 3: Bổ sung cụm từ “ người lao động” để hoàn thiện là: a) Môi giới, nhận hối lộ trong tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí công tác hoặc nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, phong học hàm, xét phong tặng danh hiệu vinh dự trái quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tại tiết b) Có hành vi chạy chức, bằng cấp, vị trí công tác, luân chuyển; mua chuộc để bản thân hoặc người khác được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, chuyển đổi vị trí công tác

- Làm rõ thêm tiết b của Quy định số 181: Chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tuổi, chạy luân chuyển, chạy tội, mua chuộc người khác để bản thân hoặc người khác được đề bạt, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác

- Bổ sung  tại Điểm 3:

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để can thiệp trái quy định vào việc tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ.

d) Làm giả hồ sơ để được xét đi học, tiếp nhận, tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức.

đ) Dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản.

8. Tại Điều 13. Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm

- Bổ sung tại Điểm 1:

d) Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.

- Tại Tiết d Điểm 2: Bổ sung cụm từ : “ Bỏ lọt tội phạm”  để hoàn thiện là:  d) Bỏ lọt tội phạm, cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm hoặc để hư hỏng, mất, thất lạc hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án.

- Tại Tiết đ Điểm 2 bổ sung cụm từ” hoặc mua chuộc” để hoàn thiện là: đ) Trả thù, trù dập hoặc mua chuộc người tố giác hành vi phạm tội của mình hoặc của bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột.

- Tại Tiết h Điểm 2 bỏ cụm từ “ về giao thông” để hoàn thiện là:  h) Bảo kê, bao che, tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

- Điểm 2: Bổ sung nội dung:

i) Cố ý tham mưu việc quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc tạm giữ, tạm giam người trái quy định của pháp luật.

9. Tại Điều 14. Vi phạm hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

`- Tại Tiết e Điểm 2: Bổ sung cụm từ “ Tiêu hủy” để hoàn thiện là: e) Giấu giếm, sửa chữa chứng từ, sổ sách hoặc thay đổi, tiêu hủy chứng cứ nhằm đối phó với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

10. Tại Điều 15. Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tại Tiết e Điểm 1: bỏ cụm từ “ những vấn đề thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao” để hoàn thiện là:  e) Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kết luận, quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về khiếu nại, tố cáo. 

- Tại Tiết c Điểm 2: Bổ sung cụm từ “ Cố ý” để hoàn thiện là: c) Cố ý không chấp hành quyết định cuối cùng về tố cáo và kết luận, quyết định giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Tại Tiết b Điểm 3: Bổ sung cụm từ “hoặc xâm phạm tính mạng của người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.” để hoàn thiện là:  b) Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, đe dọa, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết hoặc xâm phạm tính mạng của người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

11. Tại Điều 16. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

- Bổ sung các nội dung tại Điểm 1:

c) Buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách nhưng không chủ động phát hiện, xử lý.

d) Tổ chức du lịch, tặng quà để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi cho bản thân hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà mình tham gia.

đ) Tổ chức việc giao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

- Bổ sung các nội dung tại Điểm 3:

e) Cố ý chỉ đạo xử lý hành chính, kinh tế đối với hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm hoặc cho miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trái pháp luật đối với người phạm tội tham nhũng.

g) Lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che hoặc cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để làm trái quy định, trục lợi; dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng.

h) Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định. Nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ.

i) Tham ô tài sản, lợi dụng chính sách an sinh xã hội và quỹ cứu trợ, cứu nạn để tham nhũng; lợi dụng việc lập các loại quỹ để trục lợi.

k) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu hoặc quyết định đầu tư, cấp phép, quyết định tỷ lệ phần vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp nhằm trục lợi dưới mọi hình thức.

l) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác hoặc giả mạo trong công tác để trục lợi hoặc khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, của tập thể nhằm trục lợi.

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao để bao che, tiếp tay cho người có hành vi vi phạm pháp luật; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm vì vụ lợi.

- Cắt bỏ các nội dung ở Điểm 3 so với Quy định số 181:

d) Không bồi hoàn, giao nộp tiền, tài sản đã sử dụng, chiếm đoạt do tham nhũng.

đ) Sử dụng dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để đe dọa đối tượng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm trục lợi.

12. Tại Điều 17. Vi phạm các quy định trong đầu tư, xây dựng

- Tại Tiết a Điểm 2: Bổ sung cụm từ”cấp giấy phép đầu tư trái thẩm quyền” để hoàn thiện là:  a) Gây khó khăn, phiền hà, cản trở hoạt động đầu tư; ký duyệt dự án đầu tư, xây dựng sai quy định; lợi dụng việc đầu tư nước ngoài để giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép đầu tư trái thẩm quyền.

- Tại Tiết C Điểm 2: Bổ sung cụm từ” trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả”  để hoàn thiện là: c) Làm trái quy định trong việc thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; trong quản lý, cấp phát, thanh toán vốn; trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả.

- Tại Tiết b Điểm 3: Bổ sung cụm từ “ Đồng ý”  và “gây thiệt hại cho nhà nước, doanh nghiệp”  để hoàn thiện là: b) Đồng ý cho chia dự án thành các gói thầu trái với quy định; tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu; dàn xếp thông thầu, gây thiệt hại cho nhà nước, doanh nghiệp.

13. Tại Điều 18. Vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

- Tại Tiết d Điểm 2:

+  Bổ sung cụm từ “ Lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực” để hoàn thiện là: d) Lập quỹ trái phép; báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán; hủy bỏ hoặc làm hư hỏng tài liệu, chứng từ kế toán trước thời hạn lưu giữ theo quy định.

+ Bổ sung nội dung:

i) Thiếu trách nhiệm trong công tác thanh tra, giám sát ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng.

- Tại Tiết b Điểm 3: Cắt bỏ cụm từ “tham gia hoạt động rửa tiền.” để hoàn thiện là:  b) Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả, vàng giả.

- Điểm 3 bổ sung nội dung:

e) Chỉ đạo hoặc thông đồng với cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống để chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân.

14. Tại Điều 20. Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội

- Tại Điểm 1: Bổ sung nội dung: d) Xác nhận không đúng để bản thân hoặc người khác hưởng các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công.

- Tại Tiết c Điểm 2” Cắt bỏ nội dung so với Quy định số 181” Nội dung “ kê khai sai hoặc khai khống để hưởng chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công.” để hoàn thiện là: c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chi sai mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn chính sách an sinh xã hội .

15. Tại Điều 22. Vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ

- Tại Tiết a Điểm 2 cắt bỏ cụm từ “ Xin, mua” so với Quy định số 181 để hoàn thiện là: a)  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng bậc để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.

- Điểm 2 bổ sung nội dung:

e) Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc các mục đích trái quy định.

15. Tại Điều 23. Vi phạm quy định về lập hội và hoạt động của hội; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự

- Tại Điểm 1 cắt bỏ nộ dung so với Quy định số 181: e) Thực hiện việc tập trung đông người ở nơi công cộng nhưng không xin phép trước hoặc không thực hiện đúng nội dung đã xin phép theo quy định.

- Tại Tiết C Điểm 3 thay đổi cụm từ “ Tổ chức” bằng cụm từ “ Hỗ trợ” để hoàn thiện là: c) Hỗ trợ  tham gia biểu tình không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng lại lợi dụng hoặc tiếp tay cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống Đảng, chống Nhà nước.

- Tại Tiết d Điểm 3: Bổ sung cụm từ “ Gây hậu quả nghiêm trọng” để hoàn thiện là” d) Có hành vi, việc làm gây cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gây hậu quả nghiêm trọng.

16. Tại Điều 24. Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình

- Tại Tiết b Điểm 3: Bổ sung cụm từ “ vợ( hoặc chồng) “ để hoàn thiện là: b) Ép buộc vợ (hoặc chồng), con làm những việc trái đạo lý, trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

17. Tại Điều 25. Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài

- Tại Tiết b Điểm 1: Bổ sung cụm từ “ Biết nhưng để: thay từ “ Có” để hoàn thiện là: b) Biết nhưng để  con kết hôn với người nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam.

18. Tại Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

- Điểm 1 cắt bỏ nội dung so với Quy định số 181: b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.

19. Tại Điều 28. Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong ngành Y tế

- Tại Tiết đ Điểm 1: Bổ sung cụm từ “ Trái pháp luật” để hoàn thiện là: đ) Kê đơn và chỉ định người bệnh mua thuốc tại cửa hàng thuốc, gợi ý chuyển người bệnh tới cơsở khám, chữa bệnh có liên quan đến mình để nhân hoa hồng trái pháp luật.

- Tại Tiết b Điểm 3 bổ sung cụm từ “ Thiếu trách nhiệm “ thay cho cụm từ “ Thờ ơ” so với Quy định số 181 để hoàn thiện là: b) Thiếu trách nhiệm, không khẩn trương sơ cứu, cấp cứu người bệnh, chuẩn đoán, xử lý kịp thời đối với người bệnh dẫn đến người bệnh bị tử vong.

20. Tại Điều 29. Vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành

- Tại Tiết a Điểm 2: Bổ sung cụm từ”hoặc được phân công phụ trách.” để hoàn thiện là”  a) Thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoặc được phân công phụ trách.

- Tại Tiết b Điểm 2” thay cụm từ : pháp luật” bằng cụm từ “ quy định của Đảng và Nhà nước” để hoàn thiện là: b) Chỉ đạo thực hiện trái quy định của Đảng và Nhà nước hoặc không rõ, không nhất quán, gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản của Đảng, Nhà nước; tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản trái quy định của Đảng và Nhà nước.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

- Tại Tiết a Điểm 3: Thay cụm từ” bằng pháp luật” bằng cụm từ  “ về hình sự”  để hoàn thiện là: a) Bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới, dẫn đến người vi phạm đến mức phải xử lý về hình sự.

- Tại Tiết c Điểm 3: Bổ sung cụm từ “ Kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước” để hoàn thiện là: c) Trực tiếp gây ra hoặc do quan liêu, thiếu trách nhiệm để cơ quan, tổ chức, địa phương do mình trực tiếp phụ trách mất đoàn kết, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước.

21. Tại Điều 30. Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ

- Tại Tiết a Điểm 1: Bổ sung cụm từ “; vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ cơ quan” để hoàn thiện là:  a) Làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ cơ quan.

- Làm rõ thêm nội dung Tiết c Điểm 1 so với Quy định số 181 : c) Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả tài liệu về minh bạch tài sản, thu nhập mà thực hiện không đúng, không đầy đủ so với quy định.  là c) Thực hiện không đúng, không đầy đủ so với quy định về báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập

- Điểm 1 bổ sung thêm các nội dung:

.d) Thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục, thời hạn quy định gây hậu quả cho cá nhân, tổ chức.

đ) Không báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong tổ chức, đơn vị.

e) Yêu cầu tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính không đúng quy định.

- Tại Tiết b Điểm 1 bổ sung thêm nội dung: ) Lạm quyền, giải quyết công việc không đúng thẩm quyền hoặc  để hoàn thiện là: b) Lạm quyền, giải quyết công việc không đúng thẩm quyền hoặc cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc.

- Điểm 2 bổ sung thêm các nội dung:

d) Quản lý và sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân để vụ lợi.

đ) Trốn tránh trách nhiệm về những hậu quả do mình gây ra trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

e) Tạo vây cánh, bè phái, nhóm lợi ích, chia rẽ, lôi kéo, mất đoàn kết với đồng nghiệp trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

g) Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin, tài liệu, phương tiện liên quan đến thực thi công vụ để vụ lợi hoặc làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cơ quan, đơn vị.

22. Tại Điều 31. Vi phạm về tệ nạn xã hội

- Các nội dung liên quan đến tệ nạn ma túy nếu vi phạm thì tăng lên hình thức Khai trừ

- Điểm 2 bổ sung thêm nội dung:

đ) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

23. Tại Điều 32. Vi phạm về bạo lực gia đình

- Tại Tiết c Điểm 1: bổ sung cụm từ “ ngăn chặn” để hoàn thiện là: c) Ngăn cản việc phát hiện, khai báo, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực gia đình.

24. Điều 33. Vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh

- Tại Tiết d Điểm 1: Cắt bỏ từ “ Chửi bới”  và bổ sung cụm từ “ công cộng”  so với Quy định số 181 để hoàn thiện là: d)  Quậy phá, gây go, đánh nhau hoặc có hành vi thiếu văn hóa làm mất an ninh, trật tự công cộng.

- Tại Tiết b Điểm 2: Cắt bỏ cụm từ “ uống nhiều rượu, bia dẫn đến gây rối trật tự công cộng,” để hoàn thiện là: b) Thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân mà dung túng hoặc kích động người khác  vi phạm pháp luật.

24. Tại Điều 34. Vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo

- Tại Tiết b Điểm 1: Cắt bỏ cụm từ “ đến mức cuồng tín” và “ đốt đồ mã với số lượng lớn” và bổ sung cụm từ “ Tổ chức Lễ cầu lên chức” để hoàn thiện là: b) Mê tín, dị đoan;  Tổ chức lễ cầu lên chức; xem bói, xóc thẻ, nhờ thầy yểm bùa trừ tà ma và những việc mê tín, dị đoan khác .

- Tại Tiết C Điểm 2: Cắt bỏ cụm từ “hoặc bản thân tham gia tôn giáo” so với Quy định số 181 để hoàn thiện là:  c) Tổ chức, vận động, dụ dỗ, kích động, lôi kéo, đe dọa, ép buộc người khác tham gia tôn giáo bất hợp pháp.

- Tại Tiết d Điểm 2: Bổ sung cụm từ “ Ủng hộ” để hoàn thiện là: d) Ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân tác động xấu đến đoàn kết dân tộc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

* Ghi chú:

Các nội dung ghi là: Điểm 1 tức là Kỷ luật bằng hình thức Khiển trách; Điểm 2 tức là Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ); Điểm 3 tức là Kỷ luật bằng hình thức Khai trừ.

 Trên đây là một số nội dung cơ bản những thay đổi của Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm so với Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Rất mong cấp ủy các Chi bộ và đảng viên nghiên cứu, nắm nội dung để triển khai thực hiện.

Xin gửi kèm theo  Quy định số 102-QĐ/TW  ngày 15.11.2017 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm./.

Trần Ngọc Quang