Hưởng ứng kỉ niệm " 70 năm lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La anh hùng"
Lượt xem: 362
Xác định công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng của địa phương. Vì vậy công tác củng cố, kiện toàn lực lượng DQTV luôn được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn.

Ban chỉ huy quân sự Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, tham gia hưởng ứng nội dung về kinh nghiệm củng cố, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV của Ban CHQS cơ quan sở:

Xác định công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng của địa phương. Vì vậy công tác củng cố, kiện toàn lực lượng DQTV luôn được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn.

Đảng bộ tỉnh Sơn La đã quan tâm lãnh đạo xây dựng, củng cố LLDQTV và LLDBĐV có chất lượng ngày càng cao, theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TW ngày 5/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLDQTV và LLDBĐV trong tình hình mới”. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Đảng ủy Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Ban CHQS tổ chức và triển khai, củng cố, xây dựng LLDQTV và LLDBĐV. Hàng năm công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La luôn được gắn với công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, theo phương châm “cơ bản thiết thực, chất lượng”. Ban DQTV, đã tham mưu cho cơ quan thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện DQTV hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện. Tổ chức huấn luyện cho 100% DQTV theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian quy định. Do yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương ngày càng cao, ngay từ ngày đầu thành lập Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La đã có kế hoạch xây dựng bổ sung những đảng viên, đoàn viên trẻ nhằm củng cố, xây dựng LLDQTV và LLDBĐV cơ quan sở vững mạnh, chất lượng, toàn diện cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, trình độ chính trị, quân sự và chuyên môn nghiệp vụ, biên chế hợp lí, thống nhất, có kỷ luật nghiêm, cơ động nhanh sẵn sàng chiến đấu tốt, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định ở địa phương, có sức khoẻ phù hợp. Trong huấn luyện tập trung đảm bảo cho lực lượng thành thạo về vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu, có sức cơ động cao, đáp ứng nhu cầu sẵn sàng chiến đấu. Quân số huấn luyện luôn đạt trên 90% trở lên. Ban CHQS Sở chú ý tổ chức các phương án tác chiến thực hành xử lý các tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật. Đây chính là yếu tố cơ bản có tính quyết định để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo sức mạnh trong khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

Năm 2015, có 100% các đồng chí trong Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La, được đào tạo về quân sự, đây là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt công tác DQTV và DBĐV ở cơ quan, đơn vị. Với ưu điểm trên Ban CHQS sở đã triển khai thực hiện Đề án tổ chức, xây dựng lực lượng DQTV theo đúng quy trình. Công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV, LLDBĐV được coi trọng, tỷ lệ đảng viên trong LLDQTV là 51%; trong LLDBĐV là 36%; công tác củng cố, xây dựng LLTV cơ quan sở đạt tỷ lệ 9% theo chỉ tiêu biến chế được giao, chất lượng tổng hợp của lực lượng tự vệ tiếp tục được nâng lên; công tác tổ chức đăng ký vào ngạch DBĐV được kết hợp chặt chẽ với rà soát chất lượng các đối tượng tổ chức đăng ký QNDB đạt tỷ lệ 12,5% so với biên chế; trong QNDB sĩ quan chuyên nghiệp xuất ngũ chiếm 0,25%; QNDB hạng 1 chiếm 0,76%; QNDB hạng 2 chiếm 11,73%; nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội đạt 2%; công tác sắp xếp QNDB vào các đơn vị DBĐV bảo đảm đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự, gần, gọn địa bàn theo đơn vị nhận nguồn. Hiện nay, LLDBĐV của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt tỷ lệ 91,5% so với chỉ tiêu được giao; Công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật được các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo chế độ, đã sắp xếp 97% theo chỉ tiêu hiện có.

Qua thực tế huấn luyện các năm Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La, đã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với LLDQTV và LLDBĐV. Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La, đã rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị đối với xây dựng LLDQTV, LLDBĐV trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị về công tác DQTV, DBĐV được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành; trọng tâm là Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLDQTV và LLDBĐV trong tình hình mới”, Luật DQTV năm 2009. Hằng năm Đảng ủy Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La, ra Nghị quyết lãnh đạo, điều hành, Ban CHQS cơ quan sở xây dựng chương trình hành động, triển khai tổ chức giáo dục, huấn luyện, củng cố, xây dựng LLDQTV, LLDBĐV; đồng thời, lấy kết quả lãnh đạo, xây dựng, giáo dục, huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng nội dung, chương trình, thời gian học tập cho lực lượng DQTV và LLDBĐV do Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Ban CHQS thành phố Sơn La tổ chức; quân số tham gia đạt  91,5%, hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch. Nhờ vậy, đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền của cơ quan đối với công tác QS,QP ở cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác DQTV, DBĐV.

2. Phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong việc tham mưu, chỉ đạo, tổ chức xây dựng củng cố  lực lượng DQTV, DBĐV. Hằng năm, Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La, xây dựng lực lượng đúng quy trình, bảo đảm có phẩm chất chính trị tốt, đủ điều kiện về sức khỏe, độ tuổi, để củng cố xây dựng LLTV, LLDBĐV đạt chất lượng cao.

Công tác huấn luyện được thực hiện nghiêm túc theo nội dung, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết thúc khóa huấn luyện, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả và kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp; kết quả huấn luyện: 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

3. Luôn duy trì công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV, DBĐV của Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La; việc kiểm tra được thực hiện định kỳ và đột xuất theo phân cấp; thông qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các mặt tồn tại trong công tác tổ chức, huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV. Đồng thời, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục, bảo đảm hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV luôn được tiến hành đúng kế hoạch. Việc sơ kết, tổng kết được cấp ủy, chính quyền chú trọng thực hiện 06 tháng, 01 năm, kịp thời rút kinh nghiệm động viên, khen thưởng các cá nhân điển hình xuất sắc trong công tác xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV.

Những kết quả và kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV thời gian qua là cơ sở quan trọng để Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La tiếp tục giữ vai nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc./.

Một số hoạt động của Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La

Nữ chiến sĩ  Tự vệ Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La.

Trung đội tự vệ, Ban CHQS Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La, đang trong giờ học tập chính trị.

Chiến sĩ Tự vệ Ban CHQS Sở VHTT&DL đang huấn luyện kỹ thuật bắn súng, mục tiêu bia cố định ban ngày.