Quyết định số 3163/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La về việc giao biên chế công chức tỉnh Sơn La năm 2020

Quyết định số 3163/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Sơn La về việc giao biên chế công chức tỉnh Sơn La năm 2020

Quyết định số 3163/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La về việc giao biên chế công chức tỉnh Sơn La năm 2020

1 2 3 4 5