Lượt xem: 30

Tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026

Sơn La là tỉnh miền núi ở phía Tây Bắc, cách Thủ đô Hà Nội hơn 300 km theo Quốc lộ 6, với diện tích tự nhiên là 1.410.983ha, (14,110km2) có tài nguyên du lịch, tiềm năng, lợi thế đa dạng, phong phú và hấp dẫn;khí hậu trong lành mát mẻ, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, nhiều hang động kỳ vĩ, bí ẩn; nhiều động, thực vật quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên tại huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu, Bắc Yên; phong cảnh sơn thủy hữu tình ở vùng lòng hồ thủy điện Sơn La và đặc biệt là bản sắc văn hóa đậm đà, độc đáo, tiêu biểu của cộng đồng 12 dân tộc anh em. Những điều kiện trên là nguồn tài nguyên tiềm năng để tỉnh Sơn La phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đặc biệt tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia hoạt động kinh doanh du lịch tại các vùng có đủ tiềm năng, lợi thế phát triển.

Một thoáng Đền Hang Miếng

Trong những năm qua, Du lịch tỉnh Sơn La đã đạt được những thành tựu bước đầu, công tác quản lý nhà nước về các hoạt động du lịch trên toàn tỉnh đã được quan tâm; bộ máy quản lý nhà nước về du lịch đang từng bước được hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; lượng khách du lịch nội địa và quốc tế không ngừng tăng lên qua từng năm; thị trường du lịch ngày càng được mở rộng, sản phẩm du lịch đang dần được đa dạng hoá và nâng cao chất lượng; hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở sơ vật chất được quan tâm đầu tư; công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch được chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch cũng đang từng bước được hoàn thiện; thu nhập từ dịch vụ du lịch từng bước được nâng cao đóng góp một phần không nhỏ vào tổng thu GDP của tỉnh qua từng năm; phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, di tích lịch sử, tạo liên kết khai thác phát triển các tour du lịch nội tỉnh, liên vùng trong nước và quốc tế.

  

Ảnh: Vườn Xuân

Tuy nhiên, trên thực tế, sự phát triển của du lịch Sơn La đã và đang đứng trước những khó khăn, hạn chế bất cập như: Nguồn tài nguyên du lịch chưa được phát huy, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư phát triển du lịch; cơ sở hạ tầng du lịch chưa đồng bộ nên việc tiếp cận và đầu tư còn gặp nhiều khó khăn; sản phẩm du lịch còn nghèo, chưa có sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp để thu hút và giữ chân khách du lịch; nguồn nhân lực du lịch còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong nước và quốc tế; ô nhiễm môi trường du lịch; hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch phạm vị hẹp, thiếu chuyên nghiệp chưa có sức lan tỏa ra các vùng trọng điểm trong nước và quốc tế.

Để tạo đà và định hướng cho Du lịch Sơn La phát triển bền vững, có tính chuyên nghiệp, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 19/NQ-TU ngày 01/4/2013 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030; Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã nhận định việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch là rất cần thiết, nhằm tạo sự đột phá để phát triển du lịch trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hậu Covid-19.

Ngày 31/8/2022, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026. Theo đó đối tượng áp dụng của Nghị quyết bao gồm: Tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La; Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Sơn La theo quy định tại Nghị quyết này (không áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác các, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch đang trong tình trạng: phá sản, tạm ngừng hoạt động, mất khả năng chi trả, có đơn thư khiếu nại, tố cáo; đang trong quá trình giải thể, vi phạm pháp luật, bị cơ quan chức năng điều tra, truy tố.).

Các nội dung chính sách hỗ trợ bao gồm:

1. Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch.

2. Chính sách xúc tiến quảng bá du lịch.

3. Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

4. Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do nguồn ngân sách địa phương đảm bảo.

HĐND tỉnh Sơn La giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện. Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Chuyên đề lần thứ tám HĐND tỉnh khóa XV ngày 31/8/2022, có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Chi tiết văn bản: NQ 41/2022/NQ-HĐND

Tác giả:Vương Thị Nhị - Phòng Quản lý Du lịch