Tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
Lượt xem: 535
Ngày 18-12, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.


Đồng chí Cầm Ngọc Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh. Năm 2015, ngành Nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền các cấp quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa trong triển khai nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Việc điều động, luân chuyển, tăng cường, bổ nhiệm công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình. Tổ chức thí điểm tuyển dụng viên chức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính đã có bước chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra toàn diện cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, đổi mới cải cách thể chế, quy trình ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Công tác biên chế, cơ cấu công chức, viên chức, xác định vị trí việc làm được thực hiện đồng bộ; chất lượng kỷ cương, kỷ luật hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên; chế độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; công bố hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được thực hiện đúng kế hoạch. Cơ chế một cửa đi vào hoạt động nền nếp, kịp thời giải quyết thủ tục cho tổ chức, công dân thuận tiện, đúng pháp luật; mô hình một cửa hiện đại triển khai đúng kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã nêu lên những hạn chế trong công tác nội vụ và cải cách hành chính trong năm qua. Đó là chỉ số cải cách hành chính còn thấp, một số cơ quan, đơn vị chuyển biến chậm; chất lượng tham mưu chưa cao, công tác thi đua khen thưởng chưa nhân rộng được các điển hình tiên tiến. Năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính Nhà nước, phấn đấu đến năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh đạt kết quả khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nội vụ làm tốt công tác tham mưu trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp với cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Nhân dịp này, Bộ Nội vụ đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tôn giáo” cho 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 10 tập thể và 11 cá nhân.

Báo Sơn La