V/v nghiên cứu, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ngành văn hóa, thể thao và du lịch ban hành năm 2021
Lượt xem: 661
V/v nghiên cứu, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ngành văn hóa, thể thao và du lịch ban hành năm 2021

V/v nghiên cứu, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ngành văn hóa, thể thao và du lịch ban hành năm 2021

phu luc 1. nhung diem moi luat ban hanh vbqppl sua doi-2.pdf

phu luc 2. danh muc vbqppl ban hanh nam 2021-4.pdf