Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư và dự toán ngân sách địa phương năm 2015
Lượt xem: 404
Ngày 16/5/2014, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư và dự toán ngân sách địa phương năm 2015. Đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Cầm Ngọc Minh phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2015. Nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế năm 2015 sẽ tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2015 khoảng 11,5% so với năm 2014, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lý và bền vững. Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Về các vấn đề xã hội tập trung về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ…Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính đã hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH và kế hoạch đầu tư năm 2015, kèm theo khung hướng dẫn để xây dựng kế hoạch; thông báo tiến độ thực hiện việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015. Trong quá trình tổ chức xây dựng kế hoạch, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, các chủ đầu tư chủ động thường xuyên cập nhật số liệu để hoàn chỉnh bản kế hoạch đầu tư của đơn vị mình.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Cầm Ngọc Minh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011 - 2015, vì vậy việc xây dựng kế hoạch phát triển phải  đảm bảo tính khả thi và sát với điều kiện thực tế, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện trong những tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và dự ước thực hiện của giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị, tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch đúng yêu cầu và đảm bảo thời gian; lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; chú trọng công tác bảo vệ rừng; tập trung thu hút đầu tư chế biến nông sản; tập trung thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xác định nhân dân là chủ yếu, nhà nước hỗ trợ; rà soát lại các dự án thủy điện nhỏ và vừa; phát triển các loại hình dịch vụ du lịch gắn với tâm linh, văn hóa, phát triển du lịch long hồ thủy điện Sơn La; tăng cường quản lý giá cả; thực hiện tốt chủ trương phát triển, đổi mới căn bản giáo dục toàn diện; chú trọng công tác giảm nghèo gắn với tạo việc làm…

Diệp Hương