Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018
Lượt xem: 733
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 09/01/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 do đồng chí Giám đốc Sở và Chủ tịch công đoàn cơ sở chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo công khai quyết toán thu - chi tài chính năm 2017 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn cơ sở năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức năm 2017 và công khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức năm 2018; Báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban thanh tra nhân dân.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung báo cáo và sửa đổi, bổ sung 15 quy chế, quy định, nội quy, trong đó tập trung cao vào các nội dung quy định tại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về chế độ thăm hỏi, khen thưởng của Công đoàn năm 2018 nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và tổ chức công đoàn trong năm 2018.

   

Ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân trong năm 2017, Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã trao các Danh hiệu thi đua, Giấy khen và biểu dương khen thưởng của Công đoàn cơ sở cho các tập thể, cá hân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017 và thể hiện quyết tâm của tập thể CBCC, NLĐ trong cơ quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 ngày từ những ngày đầu năm, tại Hội nghị, Tập thể Lãnh đạo Sở và Công đoàn cơ sở đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức cho 100% cán bộ, công chức và các phòng chức năng ký kết giao ước thi đua năm 2018./.

                                                       Hoàng Sinh