QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỘI VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG CƠ SỞ TỈNH SƠN LA
Lượt xem: 5963
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 153/QĐ - SVHTTDL, ngày 08/6/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La )

Vào đây để tải bản mềm!