Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
Lượt xem: 929
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký Quyết định số 4588/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Theo Kế hoạch, các nhiệm vụ thực hiện hàng năm gồm: Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030; Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Bộ VHTTDL được giao chủ trì và phối hợp.

Trong đó, các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020 gồm: Rà soát, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách, đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL.

Thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch về việc thực hiện, lồng ghép, giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL. Từng bước đưa nội dung các mục tiêu phát triển bền vững vào giảng dạy trong hệ thống đào tạo, bồi dưỡng trong ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, xây dựng bộ chỉ tiêu và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 Bộ VHTTDL đã được giao chủ trì và phối hợp. Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững, cơ chế thu thập thông tin dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, bộ cơ sở dữ liệu về các mục tiêu phát triển bền vững Bộ VHTTDL đã được giao chủ trì và phối hợp. Nghiên cứu và xây dựng các công cụ thu thập và phổ biến số liệu có tính sáng tạo. Tăng cường năng lực cán bộ làm công tác thống kê trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch để đảm bảo việc giám sát, đánh giá, báo cáo các mục tiêu phát triển bền vững.

Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình xây dựng các kế hoạch, chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển của Bộ VHTTDL. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo các mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, hoạch định chính sách.

Giám sát, đánh giá, báo cáo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đến năm 2020, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2017 - 2020 Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2017 - 2020 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030, gồm: Triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững Bộ VHTTDL đã được giao chủ trì và phối hợp đến năm 2030. Tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tập trung nguồn lực nhằm giải quyết những vướng mắc, các lĩnh vực gặp khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL.

Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu các mục tiêu phát triển bền vững, cơ chế thu thập thông tin dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững; vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về các mục tiêu phát triển bền vững; công khai thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để chia sẻ với các bên liên quan nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu này và để phục vụ công tác hoạch định chính sách. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở mọi lĩnh vực để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo các mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, hoạch định chính sách.

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giám sát, đánh giá, báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đến năm 2025, thực hiện đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2021 - 2030 kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2021 - 2030 kết quả thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Đến năm 2030, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững kết hợp với đánh giá kết quả thực hiện Báo cáo Việt Nam 2035 và chuẩn bị xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ tiếp theo.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện như: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ VHTTDL về nội dung của Chương trình nghị sự 2030, các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và trách nhiệm triển khai, tham gia và phối hợp thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL. Huy động sự tham gia của các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng dân cư, các đối tác phát triển trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Ngoài ra, lồng ghép các nhiệm vụ, hoạt động được giao vào chương trình công tác của đơn vị; bảo đảm dành nguồn lực thích đáng để triển khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch hành động này. Tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Bộ VHTTDL đã được giao chủ trì và phối hợp; tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động chia sẻ, học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của quốc tế cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Bộ VHTTDL đã được giao chủ trì và phối hợp.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp cũng như các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường huy động sự tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm, các tổ chức trong và ngoài ngành, các tổ chức xã hội trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và các nhiệm vụ Bộ VHTTDL đã được giao chủ trì thực hiện. Tăng cường và huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước, trong phân bổ nguồn lực.