Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 22/01/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Sơn La năm 2019
Lượt xem: 347
Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 22/01/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Sơn La năm 2019

Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 22/01/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Sơn La năm 2019

1 2 3 4 5  ...