Quyết định số 235/QĐ-SVHTT&DL ngày 19/6/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 422
Quyết định số 235/QĐ-SVHTT&DL ngày 19/6/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026

Quyết định số 235/QĐ-SVHTT&DL ngày 19/6/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026

1 2 3 4 5  ...