Quyết định số 07/QĐ-UBND ngay 03/1/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 20219
Lượt xem: 332
Quyết định số 07/QĐ-UBND  ngay 03/1/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 20219

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngay 03/1/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2019

1 2 3 4 5  ...