Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Lượt xem: 319

Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

1 2 3 4 5  ...