Hướng dẫn số 1013/HD-SNV Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý
Lượt xem: 1225
Hướng dẫn số 1013/HD-SNV Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý

Hướng dẫn số 1013/HD-SNV Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý

1 2 3 4 5  ...