Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
38/2022/NQ-HĐND 14/07/2022 về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
47/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tải về
17/2021/NQ-HĐND 19/11/2021 Quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh Sơn La có tác phẩm đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế Tải về
08/2021/TT-BVHTTDL 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
133/2020/NQ-HĐND 01/07/2020 NQ quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ Tải về
23/2019/NĐ-CP 26/02/2019 Về hoạt động triển lãm Tải về
01/2019/TT-BVHTTDL 17/01/2019 Quy định đánh giá phong trào TDTT quần chúng Tải về
35/2018/TT-BVHTTDL 19/11/2018 Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL (hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan) Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL (quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP) Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL(xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Tải về
32/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (Mới) Tải về
90/2018/NQ-HĐND 08/10/2018 Nghị quyết qui định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (Mới) Tải về
12