Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2023/QĐ-UBND 11/04/2023 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, chi cục thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện; viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
41/2022/NQ-HĐND 31/08/2022 Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026 Tải về
38/2022/NQ-HĐND 14/07/2022 về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
47/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tải về
24/2021/QĐ-UBND 29/09/2021 về mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn khi tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
05/2021/NQ-HĐND 11/08/2021 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
49/2020/QĐ-UBND 30/12/2020 quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La Tải về
136/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La Tải về
133/2020/NQ-HĐND 01/07/2020 NQ quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ Tải về
33/2019/QĐ-UBND 14/09/2019 QĐ về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND; Quyết định 05/2013/QĐ-UBND; 25/2017/QĐ-UBND về quy chế công nhận gia đình văn hóa và tương đương (Mới Tải về
12