Quyết định số 2913/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý (Đ/c Trần Tân Phong)

Quyết định số 2913/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý (Đ/c Trần Tân Phong)

Quyết định số 2913/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý (Đ/c Trần Tân Phong)

1 2 3 4 5