V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

1 2 3