Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kết luận số 94-KL/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kết luận số 94-KL/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030