Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực và Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 22/12, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực và Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã chủ trì Hội nghị với các thành viên trong Tổ xây dựng Đề án.


Quang cảnh Hội nghị.

Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm làm rõ căn cứ phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới; đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn tới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong từng giai đoạn. Đề án có phạm vi xác định nhu cầu, đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển nhân lực tỉnh Sơn La, gồm: Chất lượng giáo dục (mầm non, phổ thông); lực lượng lao động trong các ngành kinh tế thuộc 3 nhóm lĩnh vực (nông, lâm và ngư nghiệp; công nghiệp, xây dựng; thương mại, du lịch), trong đó, chú ý đến những lĩnh vực có vai trò lớn và tính đột phá với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; nhóm nhân lực đặc biệt và đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh. Dự thảo Đề án gồm 5 phần: Mở đầu; Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tổ chức thực hiện; Kết luận.

Đề án phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở để lập các kế hoạch, chương trình hành động, các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đề án được triển khai thực hiện tại các địa phương trong tỉnh, trọng tâm là Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La và một số huyện, thành phố có tiềm năng phát triển du lịch. Dự thảo Đề án gồm 4 phần: Thông tin chung của Đề án; Kết quả phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kinh phí và tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia các ý kiến vào dự thảo 2 Đề án, như: Quy mô, phạm vi nghiên cứu và phạm vi thực hiện của Đề án; lộ trình, thời gian, nguồn kinh phí thực hiện; tính khả thi và hiệu quả của các Đề án...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng Đề án tiếp thu các các ý kiến đóng góp của đại biểu, sớm chỉnh sửa, bổ sung các nội dung vào dự thảo Đề án; tập trung rà soát các lỗi, cập nhật số liệu trong Đề án chính xác; bổ sung thêm một số nội dung cụ thể vào phạm vi thực hiện Đề án phát triển du lịch tại một số địa phương trọng điểm và nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan để sớm hoàn thiện dự thảo Đề án trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt...

1 2 3