Họp hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021
Lượt xem: 455
Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 8/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch xét tặng“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện quá trình xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tổng hợp danh sách các tác giả, nhóm tác giả, chỉ có duy nhất tác giả Nguyễn Xuân Dũng đề nghị xét tặng“ Giải thưởng Nhà nước” với cụm tác phẩm gồm 3 tác phẩm âm nhạc: “Tình sơn nữ Sông Đà”, “Người thổi sáo trên đèo Sơn La” và “Âm vang nhịp điệu Sông Đà”. Để đảm bảo thủ tục xét giải thưởng theo đúng quy trình, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng; phối hợp với Trung tâm thông tin (Văn phòng UBND tỉnh) đăng tải hồ sơ đề nghị xét tặng đối với bộ hồ sơ của Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Dũng để lấy ý kiến tham gia rộng rãi của Nhân dân. Sau 5 ngày đăng tải có 76 lượt xem; ý kiến đóng góp của Nhân dân: 0.

Ngày 14/10/2020, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp hội đồng xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. Sau khi xem xét thành tích, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, 9/9 thành viên Hội đồng xét tặng đã nhất trí đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật cho cụm 3 tác phẩm của Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Dũng, trình Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật chuyên ngành cấp Nhà nước xem xét.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy nhấn mạnh: Việc lựa chọn xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho cụm 3 tác phẩm của Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Dũng không chỉ động viên và tôn vinh đối với cá nhân nhạc sỹ mà còn là vinh dự đối với tỉnh, góp phần phục vụ sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của tỉnh, Nhân dân các dân tộc Sơn La đến với bạn bè trong nước và quốc tế./.

Tác giả: Hoàng Sinh